RODO Polityka Prywatności

RODO Polityka Prywatności

SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH JOLLY JELLY Jarosław Olejniczak dokłada wszelkich starań, aby chronić Państwa dane osobowe i prawa związane z ich przetwarzaniem. 
W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przechowywania i przetwarzania Państwa danych osobowych w trakcie korzystania z naszych usług, przyjmujemy dokument zwany Polityką Prywatności.

1. SŁOWNIK POJĘĆ UŻYWANYCH W TREŚCI POLITYKI:
- Szkoła – Szkoła Języków Obcych Jolly Jelly Jarosław Olejniczak, ul. Nowy Rynek 2, 24-300 Opole Lubelskie.
- Nasi klienci – klienci Firmy Szkoła Języków Obcych Jolly Jelly, którym Szkoła świadczy usługi edukacyjne lub tłumaczeniowe.
- RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
- Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada aktualną umowę ze Szkołą Języków Obcych Jolly Jelly.
- Potencjalny Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, która jest zainteresowana ofertą Szkoły.
- Kursant – osoba, która odbywa kurs na podstawie podpisanej ze Szkołą umowy.
- Potencjalny Kursant – osoba, która potencjalnie może zostać Kursantem.
- Potencjalny Pracownik – pełnoletnia osoba fizyczna, która jest zainteresowana podjęciem współpracy ze Szkołą.
- Państwo – osoby, których dane osobowe przetwarzamy.

2. KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH, JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY, DLACZEGO I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ?
Szkoła Szkoła Języków Obcych Jolly Jelly Jarosław Olejniczak jest administratorem Państwa danych osobowych. Przetwarzamy następujące dane osobowe:
W PRZYPADKU ZAPYTANIA O OFERTĘ przetwarzamy: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, wiek potencjalnego kursanta i dane, które dobrowolnie podają Państwo w treści zapytania. (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
W PRZYPADKU ZAWARCIA UMOWY o świadczenie usług edukacyjnych przetwarzamy: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania, numer PESEL, imię i nazwisko Kursanta, wiek Kursanta (w przypadku kursantów niepełnoletnich) i dane, które dobrowolnie Podają Państwo w treści zapytania. (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
MARKETING NASZYCH USŁUG
W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Państwa podczas zapytania ofertowego i/lub podpisania umowy ze Szkołą o świadczenie usług edukacyjnych. Podstawa prawna. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Informację marketingową otrzymują Państwo drogą telefoniczną, mailową lub za pośrednictwem portalu Facebook.

Szanujemy Państwa i w tym celu zapewniamy możliwość łatwego wycofania zgód na otrzymywanie komunikatów marketingowych którymś (bądź wszystkimi) z ww. kanałów. Mogą Państwo nie wyrazić na to zgody pisząc do nas na angielski.jollyjelly@gmail.com.

3. KOMU UDOSTĘPNIAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
Przekazujemy Państwa dane osobowe pracownikom i współpracownikom naszej Szkoły. Ci mogą się z Państwem skontaktować jedynie w celu, na jaki wyrazili Państwo zgodę.
Udostępniamy Państwa dane osobowe uprawnionym organom państwowym, jeżeli te zwrócą się do nas o to. Są to w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

4. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
Okres przechowywania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu ich przetwarzania:
A. REKRUTACJA, ZAPYTANIE OFERTOWE: dane przechowywane są przez okres 36 miesięcy od dnia zgłoszenia (chyba, że zgoda nie została wyrażona).
B. PODPISANIE UMOWY: 36 miesięcy od dnia zakończenia umowy
ofertowym – przez okres 12 miesięcy
C. MARKETINGU USŁUG I PRODUKTÓW – przez okres 24 miesięcy.


5. JAKIE SĄ PAŃSTWA PRAWA Z ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH?
A. Prawo do cofnięcia zgody: Mają Państwo prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej Państwo udzielili. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą (np. możliwości udziału w dalszych rekrutacjach lub otrzymywania informacji handlowych). (Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO).
B. Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych: Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania danych osobowych, w tym do przesyłania informacji marketingowej. Jeżeli Państwa sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych – usuniemy dane, wobec których wykorzystania wnieśli Państwo sprzeciw. (Podstawa prawna: art. 21 RODO).
C. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”): Mają Państwo prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz PESEL, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń. (Podstawa prawna: art. 17 RODO)
D. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych: Mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach:
a) gdy kwestionują Państwo prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni,
b) gdy przetwarzanie Państwa danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych, żądają Państwo ograniczenia ich wykorzystania,
c) gdy Państwa dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
d) gdy wnieśli Państwo sprzeciw wobec wykorzystania swoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Państwa szczególną sytuację – ochrona Państwa interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Państwa dane osobowe. (Podstawa prawna: art. 18 RODO).
E. Prawo dostępu do danych: Mogą Państwo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe, jakie są to dane, w jakich celach i przez jaki czas są przetwarzane. Mogą Państwo również uzyskać kopię swoich danych osobowych (Podstawa prawna: art. 15 RODO).
F. Prawo do sprostowania danych: Mają Państwo prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych, jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne.(Podstawa prawna: art. 16 RODO).

W jakim czasie spełnimy Państwa żądanie?
Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występują Państwo do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni po jego otrzymaniu.

Zgłaszanie skarg, zapytań i wniosków:
Mogą Państwo zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych oraz realizacji przysługujących uprawnień.
Jeżeli uważają Państwo, że Wasze prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Państwu na mocy RODO zostały naruszone, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

6. W JAKI SPOSÓB DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych. Stosujemy nowoczesne programy antywirusowe, Firewall, zabezpieczamy nasze telekomunikacyjne urządzenia hasłem.

7. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI
Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Państwa poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na naszej stronie www.jollyjelly.edu.pl, a w przypadku bardzo istotnych zmian, prześlemy ją Państwu w wiadomości prywatnej.